Tuesday, August 28, 2012

گويند بهشت است، همه راحتِ جاويد

گويند بهشت است، همه راحتِ جاويد
جاييكه به داغي نتپد دل، چه مقام است؟
ابوالمعانی

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل