Wednesday, August 8, 2012

نه من کفر و نه ايمان می پرستم

نه من کفر و نه ايمان می پرستم
محبت هر چه گفت آن می پرستم

غزالان را به ياد چشم مستت
بيابان در بيابان می پرستم

اگر نرگس اگر جام است و باده
به ياد چشم خوبان می پرستم

ترا نيست كار با هيچ و كس ني
ترا من از پي آن می پرستم

به جرم عاشقي جان برده از من
هنوز آن دشمن جان می پرستم

نه من کفر و نه ايمان می پرستم
محبت هر چه گفت آن می پرستم

واقف لاهوری

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل