Tuesday, April 23, 2013

ویكتور هوگو

انسان
در عالم چون شبح سرگردانی است
كه در عبور از این راه حیاتی سایه
ای از خود به یادگار نمیگذارد .
ویكتور هوگو

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل