Tuesday, April 23, 2013

ویكتور هوگو

انسان
در عالم چون شبح سرگردانی است
كه در عبور از این راه حیاتی سایه
ای از خود به یادگار نمیگذارد .
ویكتور هوگو

No comments:

Post a Comment

واقعیت یعنی همین