Tuesday, April 23, 2013

ماهاتما گاندی

من به کسانی که از مذهب خود با دیگران
 سخن می گویند و تبلیغ می کنند مخصوصاً
 وقتی که منظورشان این است که آنها را به دین
 خود در آورند هیچ اعتقاد ندارم. مذهب و اعتقاد
 با گفتار نیست بلکه در کردار
 است و در این صورت عمل هر کس عامل تبلیغ خواهد بود
. ماهاتما گاندی

No comments:

Post a Comment

واقعیت یعنی همین