Tuesday, April 23, 2013

ماهاتما گاندی

من به کسانی که از مذهب خود با دیگران
 سخن می گویند و تبلیغ می کنند مخصوصاً
 وقتی که منظورشان این است که آنها را به دین
 خود در آورند هیچ اعتقاد ندارم. مذهب و اعتقاد
 با گفتار نیست بلکه در کردار
 است و در این صورت عمل هر کس عامل تبلیغ خواهد بود
. ماهاتما گاندی

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل