Tuesday, April 23, 2013

لودویگ وان بتهوون

بیشتر از هنرم به
 دانش
 خود مدیونم كه نگذاشت
 با خودكشی به زندگی ام خاتمه دهم.

لودویگ وان بتهوون 

No comments:

Post a Comment