لطف سالوس جهان خوش لقمه ایست
کمترش خور کان پر آتش لقمه ایست
آتشش پنهان و دودش آشکار
دود او ظاهر شود پایان کار