Friday, April 26, 2013

صوفی عشقری

دلم را برده يی از من ببازی
خراب و خسته و زارش نسازی

نگارا تا توانی دل بدست آر
اگر داری اميد سر فرازی

(صوفی عشقری)

No comments:

Post a Comment