Monday, April 22, 2013

ارد بزرگ


آنکه زندگی بدون
رنج و تلاش را برمی گزیند پیشاپیش
مرگ خویش را نیز جشن گرفته است .

ارد بزرگ

No comments:

Post a Comment