Tuesday, April 30, 2013

مادر خوبم، روزت مبارک

تقدیم به آنی که بهشت زیر پایش جا دارد
به مادرم...
که مهرش تا
ابد در دلم جای دارد
تو بهترین
گل، میان شهر گلهایی
تو رنگ
آفتابی،
شب که می رسد، مثل
ستاره،
گوئیا
مهتابی
مادر خوبم، روزت مبارک

No comments:

Post a Comment