Saturday, April 27, 2013

تار و پود موج این دریا به هم پیوسته است

تار و پود موج این دریا به هم پیوسته است 
 می زند بر هم جهان را هر که یک دل بشکند.

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل