Wednesday, April 24, 2013

عمیق ترین کلمه “عشق” است

عمیق ترین کلمه “عشق” است
به آن ارج بنهیم
بی رحم ترین کلمه “تنفر” است
آن را از بین ببریم
سرکش ترین کلمه “هوس” است
با آن بازی نکنیم


No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل