Tuesday, April 30, 2013

فردوسی

جهان
یادگار است و ما رفتنی
ز مردم نماند بجز گفتنی


No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل