Saturday, April 27, 2013

مولوی

هفت شهر عـشق را عـطار گشت
مـا هنوز اندر خـم یک کوچه‌ایم»

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل