Sunday, April 28, 2013

ویلیام شکسپیر

زنبور هرچقدر باشد، گل از آن بیشتر است؛ دل‌های ماتم‌زده هراندازه باشند، قلب‌های شاد زیادترند.»

No comments:

Post a Comment