Tuesday, April 23, 2013

آیزاك نیوتن

دانش كلی
 مانند خلیجی است كه من و
 همكارانم تنها چند دانه ریگ جالب
 از این پهنای گسترده برداشته ایم.

آیزاك نیوتن 

No comments:

Post a Comment