Saturday, April 27, 2013

لساني شيرازي


چه فرياداست يارب كزمن ديوانه مي‌خيزد
كه از  فرياد   من صد  يارب  از هر خانه مي‌خيزد
لساني شيرازي

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل