Thursday, April 18, 2013

خواجوی کرمانی

گــر یـار یـار بــاشــدت ای یـار غــم مــخــور
گنجت چو دست می دهد از مار غم مخور
بــر مـقــتــضــای
قــول حــکــیـمـان روزگــار
انـدک بـنـوش بــاده و بــسـیـار غـم مـخـور

خواجوی کرمانی


No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل