Friday, April 19, 2013

فریدون مشیری

خوبِ خوبِ نازنینِ من !

نام تو مرا همیشه مست می کند

بهتر از شراب

بهتر از تمام شعرهای ناب !

نام تو، اگر چه بهترین سرود زندگی ست

من تو را

به خلوت خدایی خیال خود :

«بهترینِ بهترینِ من» خطاب می کنم

بهترینِ بهترینِ من !

.

.

.

فریدون مشیری

No comments:

Post a Comment