Sunday, April 14, 2013

اوريسون سوت ماردن

ما هستیم که جهان را می‌سازیم،
و در آن زندگی می‌کنیم،
و به پیرامونمان شکل و معنا می‌دهیم.
اوريسون سوت ماردن

We make the world,
We live in and shape our
Own environment
Orison Swett Marden


No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل