Wednesday, May 1, 2013

صابر همداني


شمع گيرم كه پس از كشتن   پروانه گريست 
 قاتل   از    گريه    بي    جا   گنهش پاك نشد
صابر همداني


No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل