Tuesday, April 16, 2013

بهار سعید

به دین زن ستیزی دل سپردم
همه زخمی شدم یک یک بمردم
لگد های مسلمانی خود را
مسلمانان! مسلمانانه خوردم

بهار سعید

No comments:

Post a Comment