Wednesday, April 3, 2013

احمد شاملو

زیباترین حرف ات را بگو
شکنجه ی پنهان سکوت را آشکار کن
و هراس مدار از آن که بگویند
ترانه ئی بیهوده می خوانید
چرا که ترانه ی ما
ترانه ی بی هوده گی نیست
چرا که عشق
حرفی بیهوده نیست.
حتا بگذار آفتاب نیز برنیاید
به خاطر فردای ما اگر
بر ماش منتی ست
چرا که عشق
خود فرداست
خود همیشه است.

احمد شاملو

No comments:

Post a Comment