Thursday, April 4, 2013

شیخ بهایی

آن کس که بدم گفت، بدی سیرت «او»ست
وان کس که مرا گفت نکو، «خود» نیکوست

حال متکلم از کلامش پیداست
از کوزه همان برون تراود که در اوست

شیخ بهایی

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل