Thursday, April 11, 2013

مولانا

هم کفرم و هم دینم و هم صافم و درد
هم پیرم و هم جوان و هم کودک خرد

گر من میرم مرا مگوئید که مرد
کو مرده بدو زنده شد و دوست ببرد

مولانا

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل