Tuesday, April 16, 2013

مولانا جلال الدین محمد بلخی

درین شعر حضرت مولانا 
جلال الدین محمد بلخی از زادگاهش بلخ،
 استانی در افغانستان یاد کرده و میفرماید:


سر ز کفن بر زن و مــــا را بگو

کز وطن خویش چــرا می‌ روی؟


نی غلطم، عاریه بود این وطن

سوی وطنگاه بقــــــا می‌ روی

No comments:

Post a Comment