Sunday, December 30, 2012

فروغ فرخ زاد---نهایت تمامی نیروها پیوستن است

نهایت تمامی نیروها پیوستن است

پیوستن به اصل روشن خورشید

و ریختن به شعور نور ...

چرا توقف کنم؟

صدا، صدا، تنها صدا

صدای خواهش شفاف آب به جاری شدن

صدای ریزش نور ستاره بر جدار مادگی خاک

صدای انعقاد نطفه ی معنی

و بسط ذهن مشترک عشق...

چرا توقف کنم؟


فروغ فرخ زاد

No comments:

Post a Comment