Wednesday, December 26, 2012

احمد شاملو---روزی ما دوباره کبوترهایمان را پیدا خواهیم کرد

روزی ما دوباره کبوترهایمان را پیدا خواهیم کرد
ومهربانی دست زیبایی را خواهد گرفت
روزی که کمترین سرود
بوسه است و
هرانسان
برای هر انسان برادریست
روزی که معنای هر سخن دوست داشتن است
تا تو به خاطر آخرین حرف,
دنبال سخن نگردی
روزی که آهنگ هر حرف زندگی ست
تا من به خاطر آخرین شعر رنج جست و جوی  قافیه نبرم
روزی که هر لب ترانه ایست تا کمترین سرود
بوسه باشد
روزی که تو بیایی برای همیشه بیایی
و مهربانی با زیبایی یکسان شود
روزی که ما دوباره برای کبوترهایمان دانه بریزیم
روزی که دیگر درهای خانه شان را نمی بندند
قفل افسانه ایست وقلب برای زندگی
بس است
من آن روز را انتظار می کشم
حتی روزی که دیگر نباشم.
(احمد شاملو)

No comments:

Post a Comment