Wednesday, December 26, 2012

عطار نیشابوری----ره میخانه و مسجد کدام است

ره میخانه و مسجد کدام است

که هر دو بر من مسکین حرام است

نه در مسجد گذارندم که رند است

نه در میخانه کین خمّار خام است

میان مسجد و میخانه راهیست

بجوئید ای عزیزان کین کدام است

به میخانه امامی مست خفته است

نمی دانم که آن بت را چه نام است

مرا کعبه خرابات است امروز

حریفم قاضی و ساقی امام است

برو «عطار» کو خود میشناسد

که سرور کیست٬ سرگردان کدام است

.

.

.

عطار نیشابوری

No comments:

Post a Comment