Thursday, December 13, 2012

مولانا----دل من بی تو خراب است ، تو هم می دانی

دل من بی تو خراب است ، تو هم می دانی

جگرم بی تو کباب است ، تو هم می دانی

رخ تو کان نبات است ، تو هم می دانی

لب تو آب حیات است ، تو هم می دانی

گفته بودی که زکاتی بدهم ای درویش

وانگه این وقت زکات است ، تو هم می دانی

هر که گوید که حرام است ، حرامش بادا

برِ درویش حلال است تو هم می دانی


مولانا

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل