Tuesday, December 18, 2012

مولانا---کز تناقضهای دل پشتم شکست

کز تناقضهای دل پشتم شکست

بر سرم جانا بیا می‌مال دست


زیر دست تو سرم را راحتی ست

دست تو در شُکر بخشی آیتی ست


سایه ی خود از سر من برمدار

بی‌قرارم، بی‌قرارم، بی‌قرار...


مولانا

No comments:

Post a Comment