Sunday, April 14, 2013

پابلو نرودا

شما می‌توانید همه‌ی
گلها
را نابود کنید اما نمی‌توانید
جلوی آمدن بهار را بگیرید
پابلو نرودا

You can cut all the
Flowers
But you cannot keep spring
From coming.
Pablo Ner

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل