Tuesday, April 16, 2013

زندگی فصل پر از رویاست

زندگی فصل پر از رویاست
زندگی
دشتی پر از غو غا ست
زندگی
پرواز افکار نگاه ما به قهر سینه و دلهاست
زندگی
شیوه رقص پرستوهاست
زندگی
روییدن گلها در تن صحراست


No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل