Tuesday, April 16, 2013

هوشنگ ابتهاج

آه در باغ بی درختی ما
این
تبر را به جای گل که نشاند ؟
چه تبر ؟
اژدهایی از دوزخ
که به هر سو
دوید و ریشه دواند
بشنو از من که این سترون شوم
تا ابد بی
بهار خواهد ماند
هیچ
گل از برش نخواهد رست
هیچ
بلبل بر او نخواهد خواند

هوشنگ ابتهاج

No comments:

Post a Comment