Tuesday, April 2, 2013

ژوزه ساراماگو

همانطور كه لباس زيبا نشانه
آدميت
نيست، با داشتن عصاى سلطنت
هم نمى شود پادشاه شد.
اين
حقيقتى ست كه
هرگز نبايد از ياد برود ...

 ژوزه ساراماگو


No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل