Thursday, April 4, 2013

فرخی یزدی

دل جدا، دیده جدا سوی تو پرواز کند
گرچه من در
قفسم بال و پرم بسیار است ....

"فرخی یزدی"


No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل