Friday, April 5, 2013

شفیعی کدکنی

ای کاش آدمی وطنش
را همچون بنفشه ها میشد
با خود ببرد هر کجا که خواست......

" شفیعی کدکنی "

No comments:

Post a Comment