Tuesday, April 9, 2013

حنظله ی بادغیسی


مهتری گربه کام شیر در است
شو خطر کن ز کام شیر بجوی
یا بزرگی و عزِ و نعمت و جاه
یا چو مردانت مرگ رویار وی

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل