Friday, April 5, 2013

ای شب ز می تو مر مرا مستی نیست

ای شب ز می تو مر مرا مستی نیست
بیخوابی من گزاف و سردستی نیست
خوابم چو ملک بر آسمان پریده ست
زیرا
جسدم بسی درین پستی نیست


No comments:

Post a Comment