Thursday, May 30, 2013

زرگر اصفهاني


پرسي كه  تمنّاي تو از لعل لبم چيست 
آنجا كه عيان است چه حاجت به بيان است
زرگر اصفهاني


No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل