Monday, May 27, 2013

صائب تبریزی

به   غير  آه   نداريم   در   جگر   چيزي 
  متاع خانة ما چون كمان همين تير است
صائب تبریزی

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل