Sunday, May 26, 2013

روحاني


گفت‌شغلت چيست موش از شرم سر افكند زير 
 چو نكه‌دزدي بود كارش شدزاظهارش خموش
روحاني


No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل