Wednesday, May 29, 2013

حافظ

عمر در اشعار پارسی

 بنشين بر   لب  جوي   و  گذر عمر ببين 
 كاين اشارت  ز  جهان  گذران  ما  را بس  حافظ

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل