Thursday, May 30, 2013

ابوالحسن ورزي


در گلستاني  كه   گلچين  غارت  گل  مي‌كند
 من چو اشك شبنم ازچشم بهارافتاده‌ام
ابوالحسن ورزي


No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل