Thursday, May 30, 2013

آلبرت اینشتین

آنچه که من در
 طبیعت می‌بینم
 ساختار
 شگفت‌انگیزی است
 که ما تنها قادر به
 درک ناقصی
 از آن هستیم،
 و همین می‌بایستی
 شخص متفکر را به یک
 احساس فروتنی
 آکنده کند
 آلبرت اینشتین

No comments:

Post a Comment