Wednesday, May 29, 2013

عليرضا تبريزي


من آن مرغ پريشانم كه دركنج قفس ازدل
 هزاران نالة شبگير دور از هاي و هو دارم
عليرضا تبريزي


No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل