Wednesday, May 29, 2013

حافظ

 من پير سال و ماه نيم،يار بي وفا است 
 بر من  چو  عمر  مي‌گذرد، پيراز آن شدم
 حافظ

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل