Tuesday, May 28, 2013

ملاحاجي محمد


چون شمع عمرماهمه درتاب وتب گذشت
 دستي به زير سر ننهاديم و شب گذشت
ملاحاجي محمد

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل