Friday, May 31, 2013

حافظ

 به غفلت عمر شد«حافظ»بيابامابه ميخانه 
 كه شنگولان سرمستت بياموزندكاري خوش

 حافظ

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل