Sunday, May 26, 2013

فايض ابهري

شور   بلبل  مي‌دهد يادم كه مستي پيشه كن
 عكس‌گل درآب مي‌گويد كه مي‌در  شيشه كن
فايض ابهري

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل