Tuesday, May 28, 2013

سنائی

گفتی که زبهر مجلس افروختنی
در عشق چه حیله هاست اندوختنی
ای بی‌خبر از سوخته و سوختنی
عشق آمدنی بود نه آموختنی»

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل